CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG
SẢN XUẤT BỘT GẠO SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Minh Triết - Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Tóm tắt

     Bài viết đề xuất chiến lược phát triển bền vững làng nghề truyền thống sản xuất bột gạo Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở phân tích các yếu tố nội tại và môi trường bên ngoài, bài viết xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức tác động đến sự phát triển của làng nghề. Kỹ thuật phân tích SWOT được vận dụng để đề xuất chiến lược phát triển phù hợp. Kết quả nghiên cứu xác định 5 nhóm chiến lược cần tập trung thực hiện là phát triển thương hiệu, phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đổi mới công nghệ và liên kết sản xuất.
      Từ khóa: Bột gạo Sa Đéc, làng nghề truyền thống, phát triển bền vững.

STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TRADITIONAL TRADE VILLAGE OF RICE FLOUR PRODUCTION IN SA DEC CITY,
DONG THAP PROVINCE

Summary

     This paper proposes strategies for sustainable development of the traditional trade village of rice flour production in Sa Dec city, Dong Thap province. On analyzing internal and external factors, it identifies the strengths, weaknesses, opportunities and challenges affecting the development of this craft village. SWOT analytical technique is used to propose suitable strategies. The results show that five strategies for focused implementation are brand development, market development, product diversification, technology innovation and production linkage.
      Keywords: Sa Dec rice flour, traditional trade village, sustainable development.  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
33 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267682
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
365
2112
8390
1252501
25898
75755
1267682

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 03:42:14

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC