THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA ĐỘNG VẬT ĐẤT

Ở HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG

Trần Thị Anh Thư1*, Cao Văn Vững2, Trần Anh Tài2 Lâm Hải Đăng3

1Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

2Sinh viên, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

3Nghiên cứu viên, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 25/06/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 27/07/2020; Ngày duyệt đăng: 29/08/2020

Tóm tắt

Các mẫu động vật đất (Mesofauna) được thu vào mùa mưa (08/2019) trên 03 sinh cảnh: vườn cây lâu năm, vườn cây ngắn ngày và bìa rừng ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Kết quả đã ghi nhận 41 loài động vật đất thuộc 25 họ, 35 giống ở khu vực nghiên cứu. Trong đó, nhện là nhóm đa dạng nhất với 21 loài, kế đến là giun đất có 7 loài, ốc cạn và chân kép mỗi nhóm có 04 loài và rết có 05 loài. Lần đầu tiên 01 bộ, 03 họ, 08 giống và 10 loài động vật nhóm Mesofauna được ghi nhận cho Việt Nam. Kết quả thống kê cho thấy nhóm Mesofauna không có sự khác biệt lớn về độ đa dạng loài giữa ba vùng sinh thái nhưng mật độ phân bố có chiều hướng giảm dần ra biển. pH đất có thể là yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm phân bố của động vật đất ở khu vực nghiên cứu.

Từ khoá: Động vật đất, huyện Cù Lao Dung, thành phần loài, tỉnh Sóc Trăng.

------------------------------------------------------------------------

DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF SOIL INVERTEBRATES

IN CU LAO DUNG DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE

Tran Thi Anh Thu1*, Cao Van Vung2, Tran Anh Tai2, andLam Hai Dang3

1School of Education, Can Tho University

2Student, School of Education, Can Tho University

3Reasearcher, School of Education, Can Tho University

 *Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 25/06/2020; Received in revised form: 27/07/2020; Accepted: 29/08/2020

Abstract

Soil invertebrates were sampled in rainy season (August 2019) from three habitats: perennial garden, short-term garden and mangrove edge of Cu Lao Dung district, Soc Trang province. A total of 41 species, belonging to 35 genera in 25 families were recorded. Among them, spiders is the most diverse group with 21 species, followed respectively by earthworms 07 species, centipedes 05 species, landsnails and millipedes 04 species each. For the first time, one order, three families, eight genera and ten species of Mesofauna group were recorded in Vietnam. Statistical results indicate that Mesofauna groups have little difference in species diversity among the three habitats but distribution density tends to decrease towards the sea. It is suggested that pH of soil may contribute to the distribution of soil invertebrates in this area.

Keywords:Soil invertebrates, Cu Lao Dung district, species diversity, Soc Trang province.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.10.3.2021.867

 

Số tạp chí đã xuất bản

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
33 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

2355986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
1551
7270
2334976
1641
45092
2355986

Your IP: 18.207.240.77
Server Time: 2023-06-02 01:39:31

Thông tin Khoa học & ĐT

Thông báo

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC