DIVERSITY OF WEED SPECIES COMPOSITION OF CYPERACEAE AND POACEAE

IN PADDY RICE FIELD IN AN GIANG PROVINCE

Dang Minh Quan1*, Tran Thi Hang2, and Tran Sy Nam3

1Department of Biology, School of Education, Can Tho University

2Post-graduate student, Can Tho University

3College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Received: 06/10/2020; Received in revised: 26/10/2020; Accepted: 19/11/2020

Abstract

This study was conducted to provide data on the weed species composition of the Cyperaceae and Poaceae in the rice fields in An Giang province. The study results show that the weed species composition of Cyperaceae and Poaceae families is very diverse with 38 species belonging to 25 genera, of which 27 are  usable. The largest number of species is in crop 1 and in the fields inside the ring dike. Although the species composition is diverse, only a few species are very high frequencies, and most of the remaining species have very low frequencies. Chau Phu district has the highest weed density, averaging 28.42 trees/m2. Weed density in crop 1 is highest in the 3 crops (15.79 trees/m2). Fields outside the ring dike have a higher weed density than paddy fields inside the ring dike (15.37 trees/m2). Although crop 1 has more species abundance than crop 3, the species diversity and the species equality in the weed community in crop 1 are lower than crop 3. Rice fields inside the ring dike have higher species abundance than those outside the ring dike, but the indicators H 'and 1 – λ are lower.

Keywords: An Giang province, crop, Cyperaceae, dike, paddy rice, Poaceae, weed.

----------------------------------------------------------------------

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CỎ DẠI THUỘC HỌ CÓI (CYPERACEAE)

VÀ HỌ HÒA BẢN (POACEAE) TRONG CÁC RUỘNG LÚA Ở TỈNH AN GIANG

Đặng Minh Quân1*, Trần Thị Hằng2và Trần Sỹ Nam3

1Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

2Học viên cao học, Trường Đại học Cần Thơ

3Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử gửi bài

Ngày nhận: 06/10/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 26/10/2020; Ngày duyệt đăng: 19/11/2020

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp dữ liệu về thành phần loài cỏ dại thuộc họ Cói và Hòa thảo trong các ruộng lúa ở tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần loài cỏ dại thuộc hai họ Cói và Hòa thảo rất đa dạng với 38 loài thuộc 25 chi, trong đó có 27 loài có giá trị sử dụng. Số loài hiện diện nhiều nhất là ở vụ 1 và ở các ruộng phía trong đê bao. Tuy thành phần loài đa dạng nhưng chỉ có một số ít loài xuất hiện với tần suất rất cao, hầu hết các loài còn lại có tần suất xuất hiện rất thấp. Huyện Châu Phú có mật độ cỏ dại cao nhất, trung bình đạt 28,42 cây/m2. Mật độ cỏ dại ở vụ 1 cao nhất trong 3 vụ (15,79 cây/m2). Các ruộng ở phía ngoài đê bao có mật độ cỏ dại cao hơn các ruộng lúa phía trong đê bao (15,37 cây/m2). Tuy vụ 1 có sự phong phú về loài hơn vụ 3, nhưng sự đa dạng loài và sự bình đẳng giữa các loài trong quần xã cỏ dại ở vụ 1 thấp hơn vụ 3. Các ruộng lúa ở phía trong đê bao có sự phong phú về loài cao hơn so với phía ngoài đê bao, nhưng các chỉ số H’ và 1 – λ lại thấp hơn.

Từ khóa: Cỏ dại, đê bao, họ Cói, họ Hòa thảo, ruộng lúa, tỉnh An Giang, vụ lúa.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.10.5.2021.900

Số tạp chí đã xuất bản

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
49 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

2356168
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
272
1551
7452
2334976
1823
45092
2356168

Your IP: 18.207.240.77
Server Time: 2023-06-02 03:17:55

Thông tin Khoa học & ĐT

Thông báo

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC